تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.

(امرسون)