خوشبختی میان خانه ی شماست،

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید »  

 

« کودکان بیش از انتقاد به الگو و سرمشق نیازمندند »