یادم می آید

وقتی ساعت دو نیمه شب با صدای کودک گرسنه ام از خواب برمی خواستم

از دیدار دوباره اش تمام وجودم لبریز از شادی و عشق می گشت.