فرزندان شما نماینده افکارتان هستند

آنان در حکم جملاتی هستند که عقاید شما را بیان می کنند.

(ژاکلین جکسون)