در دنیا دو تصویر برای من زیباست، تصویر گل و تصویر مادرم.

 

(بالزاک)